015 - 2123938 info@nzdelft.nl

Algemene Voorwaarden

WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG


Verkeersschool Noordzee


Adriaan Pauwstraat 54

2613 DB Delft

T: 015 – 2123938

E: info@nzdelft.nl

Openingstijden

Ma: 10:00 – 16:00 uur

​Di t/m vrij: 10:00 – 16:00 uur

Za: 10:00 – 13:00 uur

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ DE LESOVEREENKOMST VAN VERKEERSSCHOOL NOORDZEE

Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met alle bij Verkeersschool Noordzee aangesloten rijscholen, en treden in werking per 1 december 2019.

DEFINITIES
– Toets: Testmoment zoals onder meer het onderzoek naar de rijvaardigheid (in deze algemene voorwaarden verder: ‘het onderzoek’), het theorie examen, praktijkexamens (zoals AVB, AVD, B, B-H, AM2, BE, enz.) de TussenTijdse Toets (TTT) of de CODE 95 toets;
– Praktijkopleiding: een rijles in de praktijk;
– Pakket Praktijkopleiding: de lesovereenkomst voor een vast aantal lessen of voor een vaste periode;
– Het examenbureau: de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) / het Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid (BNOR) of een ander examenbureau
– Schriftelijk: In geschrift of electronisch.

Artikel 1 – Toepasselijkheid
De Algemene Voorwaarden horen bij lesovereenkomsten gesloten tussen leerlingen en de bij Verkeersschool Noordzee aangesloten rijscholen.
Artikel 2 – De Overeenkomst
1. In de lesovereenkomst staat om welke opleiding het gaat
– een theorieopleiding;
– een praktijkopleiding
– een pakket praktijkopleiding
– een andere opleiding
2. De lesovereenkomst wordt schriftelijk vastgelegd. De leerling krijgt een afschrift van de lesovereenkomst.
Artikel 3 – verplichtingen verkeersschool
De rijschool draagt er verplicht zorg voor:
1. Dat de les wordt gegeven door instructeurs die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rij-onderricht Motorvoertuigen (WRM);
2. Dat de les zo veel mogelijk wordt gegeven door dezelfde instructeur;
3. Dat de instructeur de leerling regelmatig informatie geeft over de voortgang van deze leerling, ook in relatie tot de exameneisen.
4. Dat de aanvraag voor een toets binnen 2 weken na betaling door de verkeersschool in het aanvraagbestand van het relevante examenbureau wordt ingevoerd;
5. Dat de leerling op de datum en tijd waarvoor hij is opgeroepen het onderzoek naar de rijvaardigheid zal kunnen doen in het lesvoertuig waarmee hij heeft gelest. Is dat niet mogelijk dan gebeurt dit in een lesvoertuig van minimaal hetzelfde of van een gelijkwaardig type;
6. Dat de afgesproken duur van een les ook helemaal gebruikt wordt voor deze les;
7. Dat de verkeersschool een aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten, die in ieder geval een dekking biedt van € 2.500.000,-;
8. Dat de leerling wordt geïnformeerd welke medische aandoeningen van invloed kunnen zijn op het recht om een voertuig te mogen besturen.
9. Dat de leerling verteld wordt dat de verblijfstatus bepalend is voor het recht op afgifte van een rijbewijs;
10. Dat de leerling verteld wordt dat hij het moet melden als aan hem de bevoegdheid om een motorvoertuig te besturen is ontnomen.
Artikel 4 – Verplichtingen leerling
De leerling moet:
1. Bepaalde lesonderdelen beheersen voor er aan een toets kan worden deelgenomen. De leerling moet zich aan het met de verkeersschool afgesproken lesschema tot aan elke toets nakomen en zich houden aan de in de online omgeving afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles. De verkeersschool zal 15 minuten extra wachten. Komt de leerling niet, zonder tijdig te hebben afgezegd, dan moet de leerling deze les betalen. Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzeggen vanwege een dringende reden, zoals een ernstig ongeval / ernstige ziekte of overlijden van de leerling, alsmede een ernstig ongeval / ernstige ziekte of overlijden van familie in de 1e en 2e graad of van zijn huisgenoten;
2. De volledige lesprijs betalen als de rijles wordt afgezegd binnen 48 uur vóór de in de digitale planning afgesproken tijd.
Zaterdagen, zondagen en erkende feestdagen worden niet meegerekend in deze 48 uur. Het afzeggen moet tijdens de kantooruren van de verkeersschool gebeuren en dit moet persoonlijk (of telefonisch) bij de instructeur of op het kantoor van de verkeersschool worden gedaan;
3. Alle aanwijzingen van de instructeur tijdens het lessen opvolgen;
4. Altijd een geldig legitimatiebewijs bij zich dragen, zowel bij de rijlessen als bij een toets, en een geldige uitslag van zijn theorie bij zich hebben bij een toets. Bovendien dient de leerling een geldig rijbewijs bij zich te hebben voorafgaand aan een BE rijles;
5. Voordat met de lessen wordt begonnen, op tijd met het examenbureau afstemming hebben gezocht over relevante medische aandoeningen (zie ook art. lid 8) Als de leerling dit niet heeft gedaan is de verkeersschool niet aansprakelijk als de opleiding vervolgens moet worden onderbroken of gestopt;
6. Melden dat hem de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen is ontnomen. Meldt de leerling dat niet is de verkeersschool niet aansprakelijk voor de gevolgen daarvan.
Artikel 5 – Betaling
1. De verkeersschool mag een redelijk bedrag rekenen als inschrijf- of administratiekosten; De leerling moet dit hebben betaald bij of vóór zijn eerste rijles.
2. De verkeersschool mag tijdens de duur van de overeenkomst de lesprijs verhogen. Dit geldt niet als er sprake is van een pakketprijs tenzij er een door de minister tussentijds vastgestelde verhoging van examenprijzen wordt bepaald. De leerling kan wegens een prijsverhoging de lesovereenkomst van een (pakket)praktijkopleiding schriftelijk ontbinden, als dit maar wordt gedaan binnen 2 weken na prijsverhoging.
3. De leerling moet vóór het verstrijken van de betalingsdatum betaald hebben. Doet hij dat niet, dan stuurt de verkeersschool een kosteloze betalingsherinnering en geeft hij de leerling de gelegenheid om binnen 14 dagen het openstaande bedrag alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, mag de verkeersschool rente in rekening brengen vanaf het verzuim moment. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. Moet de verkeersschool om de vordering te incasseren kosten voor een gerechtelijke procedure of buitengerechtelijke kosten maken, dan wordt dit aan de leerling in rekening gebracht. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de leerling worden afgeweken.
4. Als de leerling toch niet of gedeeltelijk heeft betaald, ook niet nadat hij een redelijke termijn heeft gekregen om toch nog te betalen, dan mag de verkeersschool de lesovereenkomst opzeggen. De mededeling dat is opgezegd gebeurt schriftelijk.
Artikel 6 – Aanvraag voor een toets
1. De leerling betaald de kosten van de toets aan de verkeersschool op het moment dat de aanvraag hiervoor is ingevuld. Er kan, liefst schriftelijk, iets anders worden afgesproken.
2. Aanvragen voor een toets worden persoonlijk (of telefonisch) met de leerling gedaan. Het CBR geeft 24 uur bedenktijd, waarna de toets niet meer kan worden geannuleerd, mits de aanvraag niet binnen 3 weken valt vóór de geplande datum.
3. Indien de toets niet door kan gaan, indien de leerling niet aan de vereisten voldoet of niet op tijd op het onderzoek verschijnt, en dit niet te verwijten is aan de Verkeersschool, moet de leerling betalen voor de nieuwe aanvraag. Als er dan sprake is van een prijsverhoging, dan krijgt de leerling bij navraag op de verkeersschool hier een specificatie van.
Artikel 7 – Onderzoek naar de rijvaardigheid
(verder: het onderzoek)
1. Bij afgelasten van het onderzoek door het examenbureau wegens weersomstandigheden, dan kan de verkeersschool één rijles in rekening brengen voor het nieuw vastgestelde onderzoek.
2. De verkeersschool regelt voor de leerling kosteloos een nieuwe onderzoek in de volgende situaties:
De leerling kan het onderzoek niet afronden wegens:
a. een dringende reden, zie art. 4 lid 1;
b. het niet aanwezig zijn van het lesvoertuig en er geen vervangend gelijkwaardig lesvoertuig te regelen was.
c. het examenbureau het lesvoertuig afkeurt, en er geen vervangend gelijkwaardig lesvoertuig te regelen was.
3. In de situaties van lid 2 krijgt de leerling die een nieuw onderzoek moet aanvragen 2 gratis rijlessen.
Artikel 8 – Beëindiging van de lesovereenkomst
1. Praktijkopleiding:
a. Een praktijkopleiding mag worden opgezegd. Zowel de verkeersschool als de leerling mag de praktijkopleiding met in achtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand opzeggen.
b. Vooruitbetaalde lesgelden worden, na aftrek van de gevolgde rijlessen (waarbij het aantal gevolgde lessen tegen los lestarief wordt berekend) en de al aan het examenbureau betaalde examengelden en administratiekosten terug betaald.
c. De leerling hoeft tijdens de opzegtermijn niet te lessen als er dringende redenen zijn dit niet te doen (art.4, lid 1).
d. De eerste rijles praktijkopleiding wordt gezien als een vrijblijvende proefles (tegen het op dat moment gangbare lestarief) bij de instructeur die de lessen gaat geven. Als de leerling na deze rijles geen rijlessen meer wil volgen, meldt de leerling dit binnen 5 werkdagen bij de rijschool, en in ieder geval vóór de eerstvolgende rijles.
2. Pakket Praktijkopleiding:
a. Een leerling mag een pakket praktijkopleiding ontbinden, zodra de verkeersschool toerekenbaar tekort schiet in nakoming van de pakket praktijkopleiding.
b. De leerling moet de verkeersschool schriftelijk in gebreke stellen en geeft de verkeersschool 4 weken om alsnog de praktijk pakketopleiding goed na te komen.
c. Als na afloop van deze termijn de verkeersschool alsnog niet nakomt, mag de leerling de pakket praktijkopleiding ontbinden.
d. De pakket praktijkopleiding mag zonder ingebrekestelling worden ontbonden wanneer:
– de verkeersschool heeft laten weten niet in overeenstemming met de afspraken de pakket praktijkopleiding na wil komen;
– als van de leerling in alle redelijkheid niet kan worden verwacht dat de verkeersschool nog een extra termijn als bedoeld in 2.b. Krijgt.
e. De leerling mag de pakket praktijkopleiding opzeggen, als er sprake is van dringende redenen zoals vermeld in art. 4 lid 1.
f. De verkeerssschool mag de overeenkomst alleen opzeggen als in redelijkheid niet verwacht kan worden dat de praktijkopleiding door hem wordt voortgezet.
g. In de gevallen genoemd onder 2.c, 2.d, 2.e en 2.f wordt de pakket praktijkopleiding (min de al gevolgde rijlessen -waarbij het aantal gevolgde lessen tegen los lestarief wordt berekend- de al aan het examenbureau betaalde examengelden en administratiekosten) terug betaald.
h. De eerste rijles uit de pakket praktijkopleiding wordt gezien als een vrijblijvende proefles (tegen het op dat moment gangbare lestarief) bij de instructeur die de lessen gaat geven. Als de leerling na deze rijles geen rijlessen meer wil volgen, meldt de leerling dit binnen 5 werkdagen bij de rijschool, en in ieder geval vóór de eerstvolgende rijles.
Artikel 9 – Lesovereenkomst op afstand / Buiten een verkoopruimte
De leerling die consument is, heeft de rechten en plichten die volgen uit de bepalingen voor overeenkomsten tussen handelaren en consumenten, zie BW boek 6 titel 5 afd. 2b.
Dit geldt alleen wanneer een overeenkomst gesloten is op afstand of buiten een verkoopruimte (zoals het bedrijfspand of de lesauto) in de zin van 6:230G BW. De wettelijke bepalingen gelden dan in aanvulling van en in afwijking op deze algemene voorwaarden.
Artikel 10 – Bemiddelings- en geschillenregeling
1. Bemiddeling
a. Een leerling die klachten heeft moet hiermee eerst naar de verkeersschool gaan.
b. Als de klachtafhandeling door de verkeersschool niet heeft geleid tot een resultaat waar de klant tevreden mee is kan de leerling die zowel klant als consument is er voor kiezen de klacht aan de geschillencommissie voor te leggen.
2. Geschillenregeling
a. Van een geschil is sprake wanneer de klachtafhandeling door de verkeersschool niet succesvol is.
b. Als er een geschil is, kan het geschil zowel door de leerling als de verkeersschool worden voorgelegd aan de geschillencommissie. Adres: Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag. De leerling kan er ook voor kiezen naar de rechter te gaan. Het geschil moet binnen 12 maanden na de datum waarop de leerling bij de rijschool heeft geklaagd bij de geschillencommissie schriftelijk aanhangig worden gemaakt.
c. De geschillencommissie doet uitspraak in de vorm van een bindend advies volgens een regelement.
d. Voor de behandeling van het verschil bij de geschillencommissie moet de leerling een vergoeding betalen.
e. Een uitspraak van de Geschillencommissie is bindend. De uitspraak kan worden voorgelegd aan een rechter. Dit moet echter binnen 2 maanden na verzenden van de uitspraak.
Artikel 11 – Vrijwaring
1. De verkeersschool draagt enkel de kosten voor verkeersovertredingen waar een instructeur fysiek had kunnen ingrijpen. De verkeersschool vrijwaart de leerling voor aanspraken van derden wanneer er op die momenten ongevallen gebeuren. Deze vrijwaring geldt niet bij opzet/grove schuld van de leerling, en ook niet als de leerling alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen gebruikt die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.
2. Blijkt nu dat het rijbewijs van een leerling was ingevorderd (terwijl de leerling verklaard had dat dit niet het geval was) of verzwijgt de leerling een vonnis van de rechter waarin staat dat hij geen motorvoertuig mag besturen, dan zal deze leerling alle opgelegde boetes moeten betalen en moet hij de financiële consequenties die dit voor de verkeersschool heeft dragen.
De leerling vrijwaart de verkeersschool hiervoor.

Versie: November 2019