015 - 2123938 info@nzdelft.nl

Privacyverklaring

WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG


Verkeersschool Noordzee


Adriaan Pauwstraat 54

2613 DB Delft

T: 015 – 2123938

E: info@nzdelft.nl

Openingstijden

Ma: 10:00 – 16:00 uur

​Di t/m vrij: 10:00 – 16:00 uur

Za: 10:00 – 13:00 uur

Privacyverklaring Verkeersschool Noordzee

Via de website www.nzdelft.nl van Verkeersschool Noordzee worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Wij en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Wij houden ons bij de verwerking van persoonsgegevens aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent dat wij duidelijk vermelden met welk doel wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring. Daarnaast proberen we de verzameling van persoonsgegevens te beperken tot die gegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doelen.
Ook vragen wij jou eerst om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken wanneer dit vereist is. We nemen passende beveiligingsmaatregelen om je gegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken. Wij respecteren jouw recht om jouw inzage te geven in jouw persoonsgegevens, ze te corrigeren of te (laten) verwijderen. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens we precies verzamelen en gebruiken en met welk doel we dat doen. We raden je aan deze verklaring goed door te lezen. Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kun je terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van deze website, rijlesplanner en onze app kun je bepaalde gegevens bij ons achter laten. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verzamelen deze doordat je een online inschrijfformulier ingevuld hebt.

Het gaat hierbij om:

 • Naam en voornaam
 • Geslacht
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer(s)
 • Emailadres
 • Vorderingen op de Instructie vorderingen kaart
 • Eventuele dieetwensen (voortgezette rijopleidingen of dagopleidingen)
 • Merk, type en kenteken voertuig (bij opleidingen met eigen voertuig)

Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Om jou de mogelijkheid te bieden om lessen in te boeken in de agenda
 • Rijles planning
 • Bijhouden van de voortgang van de rijlessen
 • De financiële administratie
 • Om contact met jou op te kunnen nemen om rijlessen te plannen, informeren over producten en diensten welke aansluiten bij jouw rijopleiding.
 • Je te feliciteren met je verjaardag of het behalen van je examen of je rijbewijs
 • Je te herinneren aan afspraken met de rijschool
 • Zorgen voor een goede dienstverlening

Verkeersschool Noordzee verzamelt en verwerkt deze persoonsgegevens die jij verstrekt hebt bij het invullen van het aanmeldingsformulier en/of bij het aangaan van de overeenkomst.

Bewaartermijn

Jouw gegevens worden bewaard zolang de rijopleiding duurt en tot 7 jaar na het beëindigen daarvan zodat wij kunnen voldoen aan de wettelijke bewaartermijn van de financiële gegevens en wij contact met je op kunnen nemen om:

 • Te informeren naar de ervaring tijdens de opleiding.
 • Te informeren naar interesse in verdere opleidingen.
 • Een email te sturen bij verjaardagen
 • Informatieve emails
 • Briefpost

Verstrekking aan derden

Verkeersschool Noordzee zal in bepaalde gevallen, indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden die in deze Privacyverklaring zijn opgenomen of wanneer dit wettelijk verplicht is, persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen.

Nieuwsbrief

Wij kunnen, indien jij hiervoor toestemming hebt gegeven, per e-mail een nieuwsbrief toesturen. Bij iedere communicatie via email wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen mocht je geen interesse meer hebben om e-mails van ons te ontvangen. Ook kun je zelf aan ons doorgeven als je geen e-mail meer van ons wil ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

Verkeersschool Noordzee hecht grote waarde aan de beveiliging van Persoonsgegevens. Wij zijn bovendien wettelijk verplicht om te zorgen voor een goede beveiliging van jouw Persoonsgegevens. Daarom hebben wij de volgende maatregelen getroffen ter bescherming van jouw persoonsgegevens:

 • Beveiligd met een wachtwoord
 • Persoonsgegevens worden alleen door ons verwerkt en door derden waarmee Verkeersschool Noordzee een verwerkingsovereenkomst heeft afgesloten
 • Verwerking van persoonsgegevens wordt geregistreerd in een register
 • Bij een data lek zullen wij jou hierover ten spoedigste informeren

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Indien je aan ons je persoonsgegevens hebt verstrekt dan kan je deze altijd zelf wijzigen in je account. Je kunt inloggen op https://rijlesplanner.nl/. Ook kun je contact met ons opnemen als je inzage wil in de gegevens die wij van jou hebben geregistreerd en voor het verwijderen of corrigeren van deze gegevens.

Als je nog vragen hebt kun je contact opnemen met ons via info@nzdelft.nl. Wanneer je contact met ons opneemt krijg je binnen een week reactie.

Uw gegevens worden verzameld door Verkeersschool Noordzee en een externe verwerker. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een indentificator zoals een naam en geboortedatum.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 11 juni 2018.

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen en opleidingen die door Verkeersschool Noordzee worden gegeven.

Aanmelding

1. Aanmelding voor een cursus kan telefonisch, persoonlijk aan de balie of d.m.v. een inschrijfformulier dat via de website ingevuld kan worden.

2. Inschrijfformulieren dienen volledig naar waarheid ingevuld te worden.

3. Bij inschrijving via een bedrijf dient een bevoegd persoon tevens akkoord te geven.

4. Verkeersschool Noordzee kan, zonder opgaaf van reden(en), cursisten afwijzen.

5. De acceptatie van een ondertekend inschrijfformulier leidt er toe dat de aanmelder en Verkeersschool Noordzee samen een overeenkomst hebben waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken.

6. Om een snelle examenaanvraag te kunnen doen zal de kandidaat na ondertekening van het inschrijfformulier, Verkeerschool Noordzee zo spoedig mogelijk bij het CBR machtigen om zijn of haar persoonsgegevens in te voeren in het examen reserveringssysteem.

Cursussen

7. Verkeersschool Noordzee verzorgt de cursus overeenkomstig de in zijn documentatie en/of offerte omschreven methoden.

Annulering praktijk

8. Bij annulering van reeds afgesproken praktijklessen gelden de volgende voorwaarden:

a. Losse lessen dienen uiterlijk 48 uur vooraf te worden geannuleerd. Bij annulering binnen deze termijn, wordt de volledige lesprijs berekend. Indien de cursist zonder annulering niet op de afgesproken tijd aanwezig is, wordt de ook gehele les berekend.

b. Pakket opleidingen:

- Voor afgesproken lessen tijdens het volgen van het pakket zie punt 8.a.

- Wanneer een pakket afgebroken wordt vóórdat er examen is gedaan, vervalt de beginnerskorting.

c. Lessen op zaterdagen kunnen niet worden geannuleerd.

d. Examenafmelding: Zie hiervoor de annuleringsvoorwaarden van het CBR.

Annulering algemeen

9. Annuleren dient persoonlijk of telefonisch (dus niet via sms of e-mail) tijdens openingstijden van Verkeersschool Noordzee te gebeuren. Annuleren kan via de vestiging van Verkeersschool Noordzee en/of via de instructeur of docent bij wie de les wordt gevolgd. Zondagen alsmede erkende feestdagen worden niet gerekend als werkdagen. Zodoende kunnen lessen op deze dagen dan ook niet worden geannuleerd.

Betaling

10. Betaling:

- Particulieren dienen pakketten betaald te hebben vóór de ingang van de pakketlessen.

- Bedrijven dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te hebben.

- Bij niet tijdige betaling door gefactureerde stemt deze er mee in dat Verkeersschool Noordzee gerechtigd is € 5,00 administratie kosten per verstuurde aanmaning in rekening te brengen tot een maximum van twee aanmaningen en € 15,00 per kalendermaand

11. Pakketopleiding:

- Voor het bepalen van welk pakket geschikt is voor de cursist, wordt er eerst een intakeles gevolgd, waarna er door de instructeur een pakket wordt geadviseerd.

- De intakeles wordt als losse rijles gezien, als ook de betaling van de intakeles(zie punt 13).

- Na het bepalen van een pakket vraagt Verkeersschool Noordzee de betaling van het pakket vooruit aan de Verkeersschool te voldoen.

- Indien een cursist slechts een gedeelte van de opleiding waarvoor hij/zij heeft ingeschreven heeft bijgewoond, wordt het pakket minus de genoten lessen (waarin het aantal gevolgde lessen tegen los lestarief wordt berekend; zie ook punt 8b) en administratiekosten terug betaald.

12. Indien een factuur niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen wordt betaald, is de gefactureerde zonder sommatie of in gebreke stelling in verzuim, over het hele factuurbedrag 2% rente per maand verschuldigd. 

13. De betaling van losse rijlessen dient contant en per les, tijdens de desbetreffende les, aan de instructeur te worden voldaan.

14. Indien de cursist in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, dan kan Verkeersschool Noordzee de vordering ter incasso uit handen geven aan een derde. Verkeersschool Noordzee is dan gerechtigd om het bedrag met incassokosten te  erhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtigde als de buitengerechtelijke kosten.

15. Verkeersschool Noordzee is gerechtigd tijdens de duur van de opleiding de lesprijs te verhogen. De cursist heeft in dat geval et recht om de opleiding te annuleren binnen twee weken na kennisneming van de prijsverhoging.

16. Op de examendag dient de cursist aan alle betalingsverplichtingen te hebben voldaan.

Algemeen

17. Door ons verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend; hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

18. De cursist dient zich te allen tijde te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs en alle voor de betreffende opleiding wettelijk verplichte documenten bij zich te dragen.

19. Kan een examen niet plaatsvinden omdat de cursist niet de nodige papieren bij zich heeft (theoriecertificaat; legitimatiebewijs, etc.) zal er geen restitutie plaats vinden van reeds betaalde examengelden.

20. Verkeersschool Noordzee volgt m.b.t. de examenaanvraag de regels van het CBR.

21. Indien een cursist zich voor een examen afmeldt, te laat op een examen verschijnt of in het geheel niet aanwezig is, zal het volledige examengeld worden berekend.

22. De cursist dient te allen tijde aanwijzingen en opdrachten van de instructeur of docent direct zo goed mogelijk op te volgen. De instructeur of docent zal het nalaten de cursist tot illegale, nadelige of gevaarlijke handelingen aan te zetten.

23. Tijdens rijlessen kunnen er beeld- en geluidsopnames gemaakt worden, deze opnames kunnen worden gebruikt voor trainingsdoeleinden, en in geval van ongevallen als bewijslast.

24. Verkeersschool Noordzee kan een foto van de cursist maken, om deze te gebruiken in felicitaties in verschillende media. Aansprakelijkheden

25. Indien een examen niet door kan gaan door omstandigheden vanuit Verkeersschool Noordzee, zal een vervangend examen op kosten van Verkeersschool Noordzee worden ingepland.

26. Indien de cursist tijdens de opleiding niet aan alle wettelijke eisen heeft voldaan, zullen daaruit voortvloeiende bekeuringen, schades en aansprakelijkheden op de cursist worden verhaald.

27. Indien de cursist al in bezit is van de rijbevoegdheid, is de cursist in juridische zin de bestuurder van het voertuig. In dat geval ziet Verkeersschool Noordzee af van alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid bij ongevallen, overtredingen en daaruit voortvloeiende claims alsmede letsel ontstaan gedurende een cursus of opleiding.

28. Indien bij diefstal van een voertuig van Verkeersschool Noordzee komt vast te staan dat het voertuig door de laatste gebruiker niet goed op slot is gezet of is afgesloten, is deze laatste gebruiker verantwoordelijk voor de ontstane schade.

29. Indien u als motorcursist of brommercursist een helm van de Verkeersschool laat vallen, wordt de helm in rekening gebracht.

30. Daar er bij motorrijles en brommerrijles in juridische zin niet onder toezicht wordt gereden, is de cursist zelf aansprakelijk voor al hetgeen de cursist tijdens de lessen doet.

31. Bij motorrijlessen en brommerrijlessen is goede stevige kleding in het belang van de cursist.

32. Verkeersschool Noordzee zorgt voor kleding, handschoenen en helmen met een E-kenmerk tijdens motorrijlessen en brommerrijlessen, voor stevige schoenen zal de cursist zelf zorg moeten dragen.

Wijziging van Algemene Voorwaarden

33. Verkeersschool Noordzee heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde Algemene Voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren.

34. De cursist heeft het recht de wijziging van de Algemene Voorwaarden niet te aanvaarden en de overeenkomst op te zeggen binnen veertien (14) dagen na kennisgeving.

35. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

Slotbepaling

36. Op alle geschillen tussen de cursist en Verkeersschool Noordzee is het Nederlandse recht van toepassing.